Post Thumb

شرکت توانا اولین تولید کننده سیستم های مانیتورینگ و کنترل از راه دور حفاظت کاتدی ، اقدام به طراحی و ساخت سیستم های مانیتورینگ و قرائت از راه دور با استفاده از سیستم خورشیدی نموده است .