Post Thumb

آندهای روی به طور عمده در آب های شور جاییکه خوردگی زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده های معمول آن در عرشه کشتی ها و قایق ها ، خطوط لوله فراساحلی و سکوهای نفتی و گازی ، موتور های در تماس با آب شور روی کشتی ها و قایق ها و سطح داخلی مخازن می باشد .

آند روی جز راه حل های مطمئنی می باشد اما در دماهای بالا مناسب نمی باشد .