Post Thumb

به منظور حفاظت و ایزولاسیون لوله های قطر بزرگ در برابر فشار و تنش های برآمده از زیر جاده و همچنین افزایش مقاومت و استحکام لوله و پیشگیری از احتمال صدمه از Casing Isolators استفاده می گردد .

قابلیت ها :

امکان ایزولاسیون الکتریکی لوله حاوی پوشش از حفاظت خوردگی