Post Thumb

روشی دقیق و سریع برای مشخص کردن میزان خوردگی خطوط لوله مدفون شده.

تعیین نقاط بحرانی خوردگی با توجه به وضعیت پوشش

بازرسی پوشش بدون محدودیت شرایط محیطی

بازرسی پوشش بدون نیاز اتصال دستگاه به زمین

مشخص نمودن نقاط معیوب پوشش خط لوله

اندازه گیری مقدار مقاومت اهمی پوشش لوله

بازرسی سریع اطلاعات در محل انجام پروژه

بازرسی دقیق مکان و عمق دفن لوله