Post Thumb

آندهای گالوانیک جز اصلی سیستم حفاظت کاتدیک مورد استفاده برای حفاظت سازه های فلزی دفن شده یا غوطه ور در برابر خوردگی می باشد