Post Thumb

پوشش بسیار سر سخت ، طراحی شده برای جلوگیری از خوردگی و  استحکام بخشیدن و پشتیبانی از  سازه های ساحلی و دریایی 

پل ها و لوله ها.

این پوشش خصوصا برای استحکام بخشیدن و تقویت پایه های بتونی که دچار خوردگی شدید شده اند مورد استفاده قرار می گیرد .